ยินดีต้อนรับ

 

กลุ่มงาน
ข้อมูลทั่วไป
คู่มือ
เอกสาร
แบบฝึกพร้อมคู่มือ


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  

วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน  (VISION)

 

          โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและสติปัญญา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้เต็มศักยภาพ

 

พันธกิจของโรงเรียน (  MISION )

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

3.พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้เต็มศักยภาพ

4.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ยุทธศาสตร์

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

4. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          “ใฝ่เรียนรู้  สู่อาชีพที่หลากหลาย” คือ ความมุ่งหวังที่จะให้เกิดผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  ผู้เรียนเกิดความสุขมวลรวมในลักษณะอยู่อย่างมีความสุข เป็นคนดีของสังคม เป็นคนเก่งในการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์  ศักยภาพความแตกต่าง สร้างความหลากหลายในการเรียนที่มุ่งสู่การศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภชาติ คำวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิทิน
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานะออนไลน์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.82.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 972,923

Q&A
ภาพกิจกรรม
แบบสอบถาม
 
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.